Regulamin

Warunki handlowe spółki Vilgain s.r.o. z siedzibą przy ul. Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Republika Czeska, numer identyfikacyjny (NIP): 29269555, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 69673, e‑mail: help@vilgain.pl, do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym http://vilgain.pl

1. Postanowienia wstępne/ Podstawowe postanowienia 

1.1 Niniejszy Warunki handlowe (zwane dalej "Warunki") spółki Vilgain s.r.o., z siedzibą pod adresem Smetanova 1022/19, Brno 602 00, numer identyfikacyjny (NIP): 29269555, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 69673 (zwanej dalej "Sprzedającym") reguluje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://vilgain.pl (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem sklepu internetowego").

1.2 Warunki nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą działającą w trakcie zamawiania towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w trakcie niezależnego wykonywania swojego zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4 Postanowienia warunków stanowią integralną część umowy kupna‑sprzedaży. Umowa kupna‑sprzedaży i warunki zostały sporządzone w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.

1.5 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Warunków. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

2. Konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na Koncie Użytkownika za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Sprzedający może anulować lub zawiesić konto użytkownika, w szczególności, jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna‑sprzedaży (w tych Warunkach) lub jeśli Kupujący wymaga oznak postępowania sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej lub dobrymi obyczajami.

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie Umowy kupna‑sprzedaży/ Zawieranie Umów kupna‑sprzedaży

3.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. § 1732(2) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4 W celu zamówienia towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamawianych towarach (zamawiane towary są "dodane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),

3.4.2. sposobu zapłaty ceny zakupu towarów, szczegółów dotyczących wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5 Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego ewentualnych błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Zapłać teraz" lub innego przycisku o podobnym brzmieniu. Kupujący niniejszym przyjmuje do wiadomości, że poprzez ostateczne potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie takiego przycisku, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny. Dane podane w zamówieniu Sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres e‑mail Kupującego wskazany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e‑mail Kupującego"). Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu kopię umowy lub warunków na trwałym nośniku danych (w formacie PDF).

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna‑sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna‑sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie mogą one odbiegać od stawki podstawowej.

4. Cena towarów i warunki płatności/ Ceny i warunki płatności

4.1 Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę Towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towarów na podstawie Umowy kupna w następujący sposób:

  • gotówką za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem bramki płatniczej GPwebpay obsługiwanej przez Global Payments Europe, s.r.o., z siedzibą pod adresem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praga 10, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 27088936;

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3 Sprzedający nie wymaga od Kupującego depozytu ani żadnej innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest wymagalna w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy kupna. 

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności (tj. numerem zamówienia). W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego.  § 2119 (1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiony Kupującemu przez Sprzedającego po dokonaniu zapłaty ceny towaru i przesłany drogą elektroniczną na kontaktowy adres e‑mail Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. W przypadku odbioru osobistego za pośrednictwem partnerskiego punktu wysyłkowego (usługa Aktin Point) dokument podatkowy – faktura jest wysyłany na kontaktowy adres e‑mail Kupującego niezwłocznie po odbiorze.

4.9 i 4.10 nie dotyczą Polski

4.11. W przypadku, gdy Sprzedający wskazuje, reklamuje lub wyświetla określone towary jako będące w sprzedaży lub przecenie, Sprzedający wyświetla również dla takich towarów najniższą cenę, po której Sprzedający oferował i sprzedawał dane towary w (i) okresie ostatnich 30 dni przed promocją lub przeceną (niezależnie od tego, czy po tej cenie, czy po jakiejkolwiek innej cenie), (ii) w okresie od rozpoczęcia sprzedaży takich towarów, jeśli towary były sprzedawane przez krótszy okres, lub (iii) w okresie 30 dni przed udzieleniem rabatu po raz pierwszy, jeśli rabat wzrasta stopniowo ("cena przed rabatem"). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że może sprawdzić historię cen towarów przecenionych i nieprzecenionych, klikając kontrolkę zatytułowaną "Przejrzysta historia cen" lub element o podobnym brzmieniu dla danego rodzaju towarów w interfejsie internetowym Sklepu. Jeśli Sprzedawca nie wyświetla bezpośrednio takiej informacji o cenie przed rabatem, niniejszym informuje Kupującego, że cena wyświetlana na Stronie Internetowej jako poprzednia cena (np. poprzez wskazanie przekreślenia, innego wyświetlania) jest równa cenie przed rabatem, a jeśli Sprzedawca wyświetla promocje lub rabaty za pomocą elementu zawierającego wartość procentową (%), wskazany w ten sposób rabat lub promocja jest zawsze obliczany od ceny przed rabatem.

4.12 Ceny pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym Sklepu. W przypadku oczywistego błędu technicznego we wskazaniu ceny, Sprzedawca nie ma rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy na takich warunkach. W przypadku, gdy okaże się, że umowa została zawarta z pozornie błędną ceną, Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Kupującego o tym fakcie bez zbędnej zwłoki po wykryciu błędu. W takim przypadku umowa nie została zawarta z powodu braku woli sprzedającego. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między sprzedającym a kupującym w sprawie sposobu rozwiązania nieważności umowy, sprzedający zwróci cenę kupującemu.

5. Odstąpienie od Umowy Kupna/ Rozwiązanie umowy

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego odstąpienie od Umowy kupna nie jest możliwe

a) w przypadku dostawy towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Kupującego lub dostosowane do jego osobistych potrzeb,

b) dostawy towarów łatwo psujących się lub krótkotrwałych lub towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

c) dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych; oraz 

d) dostawa nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli kupujący je uszkodził.

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Sprzedający zaleca, aby Kupujący przesłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kupna:

a) w formie pisemnej, wypełniając przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna (tutaj) na adres Smetanova 1022/19, 602 00 Brno

b) elektronicznie, wypełniając przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna (tutaj) na adres e‑mail help@vilgain.pl

PACKETA – nie dotyczy Polski 

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 5.2 Warunków, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia Towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia Towaru. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już w chwili zwrotu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towary lub udowodni, że wysłał towary do sprzedającego.

5.5 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy zgodnie z art. 5.2 Warunków, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego wyłącznie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania Kupującego z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością Towarów. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę odszkodowania zgodnie z poprzednim zdaniem z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na konto wskazane przez Kupującego. Ponadto Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach (a) błąd techniczny spowodował podanie wyraźnie nieprawidłowej ceny na interfejsie internetowym sklepu; (b) towary nie mogą zostać dostarczone na pierwotnych warunkach z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; (c) wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

5.7 Jeśli wraz z towarem Kupujący otrzymuje prezent, umowa darowizny między Sprzedającym a Kupującym jest zawierana pod warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny w odniesieniu do takiego prezentu przestanie obowiązywać, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu prezentu Sprzedającemu wraz z towarem.

5 .8 Jeżeli w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, której cena zakupu uprawniała Kupującego do bezpłatnej wysyłki (aktualne warunki bezpłatnej wysyłki znajdują się tutaj), zapłacona cena zakupu zostanie obniżona poniżej limitu bezpłatnej wysyłki, Sprzedający będzie uprawniony do pomniejszenia zwracanej kwoty o koszty wysyłki części towarów, w odniesieniu do których Kupujący nie odstąpił od umowy.

6. Transport i dostawa towarów 

6.1 Sprzedający wyśle Towary, które nie znajdują się w magazynie, tak szybko, jak to możliwe. Sprzedający poinformuje Kupującego o dokładnej dacie. Jeśli towary znajdują się w magazynie, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć je Kupującemu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Jeśli towary nie są dostępne w magazynie, a Kupujący zostanie o tym odpowiednio poinformowany (za pośrednictwem odpowiedniego elementu graficznego lub kontrolnego w interfejsie internetowym sklepu), Sprzedawca dostarczy takie towary najpóźniej w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy strony uzgodnią inny termin. W przypadku zwłoki Sprzedającego w dostawie towaru, Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z obowiązku dostawy towaru nawet w dodatkowym rozsądnym terminie wyznaczonym przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wyłącznie w przypadku, gdy sprzedający odmówił wykonania zobowiązania lub gdy wykonanie zobowiązania w określonym terminie jest konieczne w świetle okoliczności w chwili zawarcia umowy lub gdy kupujący poinformował sprzedającego przed zawarciem umowy, że dostawa w określonym terminie jest konieczna.

6.2 Dostawa Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami oznacza moment dostarczenia Towarów Kupującemu zgodnie z Umową. Nieuzasadniona odmowa dostawy Towarów przez Kupującego nie stanowi naruszenia zobowiązania Sprzedającego do dostawy ani odstąpienia od Umowy przez Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że (i) nieodebranie wysłanych towarów lub (ii) nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów, nie będąc do tego uprawnionym, stanowi naruszenie zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania Sprzedającemu szkody poniesionej w wyniku naruszenia obowiązków przez Kupującego. W takim przypadku szkoda zgodnie z poprzednim zdaniem będzie rozumiana przede wszystkim jako koszty transportu (transport do Kupującego i transport powrotny do Sprzedającego), koszty przechowywania

i pakowania. Opłaty będą ustalane indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy, jednak strony zgadzają się na kwotę 30 CZK za każdy dzień przechowywania. Jeśli Sprzedający skorzysta również z prawa do odstąpienia od umowy, nie ma to wpływu na prawo do odszkodowania za szkody wynikające z niniejszej klauzuli.

6.3 Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na Kupującego w momencie przyjęcia towarów lub w momencie, w którym Kupujący był zobowiązany do przyjęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy.

6.4 Po otrzymaniu towarów od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika i wpisać to jako zastrzeżenie w dowodzie dostawy. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, Kupujący potwierdza, że przesyłka towarów spełniła wszystkie warunki i wymagania.

6.5 W przypadku uzgodnienia metody transportu na specjalne żądanie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tą metodą transportu.

6.6 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy Kupna do dostarczenia Towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów przy dostawie.

6.7 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towarów wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

6.8 Po otrzymaniu towarów od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.9 Kupujący jest zobowiązany do rozpakowania i sprawdzenia otrzymanych towarów w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ich otrzymania. 

6.10 Dalsze prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeśli zostały przez niego wydane. Więcej informacji można znaleźć w paragrafie Wysyłka i płatności. W przypadku wydania Specjalnych Warunków Dostawy Sprzedającego, jeśli stanowią one część Umowy i jeśli są one również sprzeczne z jakimkolwiek ustępem artykułu 6 Warunków, Specjalne Warunki Dostawy Sprzedającego mają pierwszeństwo przed takim sprzecznym postanowieniem Warunków. 

6.11 Jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter sprzedawanych towarów lub sposób i czas ich używania, Sprzedający dostarczy wraz z towarami instrukcje na trwałym nośniku (w szczególności w formie dokumentu lub pliku PDF). Dostarczone instrukcje powinny mieć formę pisemną i być zrozumiałe.

7. Prawa wynikające z wadliwego wykonania/ Odpowiedzialność za wady fizyczne 

7.1 Prawa Kupującego wynikające z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914‑1922, 1924, 1925, § 2099‑2105, § 2108‑2117, a także § 2158‑2174b Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

7.2 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że w momencie przyjęcia towaru przez Kupującego:

7.2.1. towary posiadają cechy uzgodnione pomiędzy stronami, a w przypadku braku uzgodnienia, posiadają cechy opisane przez Sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego z uwagi na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do (i) celu, do którego według sprzedawcy mają być używane lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, w tym z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub branżowych kodeksów postępowania; lub (ii) celu, którego wymaga kupujący, a sprzedawca wyraził na to zgodę,

7.2.3. odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom towarów tego samego rodzaju, których Kupujący może racjonalnie oczekiwać, nawet biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez sprzedawcę lub inną osobę w tym samym łańcuchu kontraktowych, w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie, nie ma to zastosowania, jeżeli Sprzedawca udowodni, że nie był tego świadomy lub że zostało to zmienione w momencie zawarcia umowy w sposób co najmniej porównywalny do tego, w jaki zostało to zrobione lub że nie mogło to wpłynąć na decyzję o zakupie, 

7.2.4. towary są dostarczane wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których Kupujący może racjonalnie oczekiwać,

7.2.5. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzorca,

7.2.5. towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę,

7.2.6. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa; oraz

7.2.7. Sprzedający jest również odpowiedzialny wobec niego za wszelkie wady spowodowane nieprawidłowym montażem lub instalacją przeprowadzoną przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność w ramach Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez Kupującego, a wada jest spowodowana wadą instrukcji dostarczonych przez Sprzedającego.

7.3 Postanowienia określone w art. 7.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie w stosunku do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, do wady towarów używanych odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie przejęcia przez Kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

7.4 Za moment wykonania prawa z tytułu wadliwego wykonania uznaje się moment, w którym Sprzedający został powiadomiony przez Kupującego o wystąpieniu wady i wykonał prawo z tytułu wadliwego wykonania.

7.5 Jeśli towary są wadliwe, Kupujący może żądać:

7.5.1. naprawy lub dostarczenia nowego towaru, według swojego wyboru, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nadmiernie kosztowny w porównaniu ze sposobem drugim; ocenia się to w szczególności z uwzględnieniem istotności wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady, oraz tego, czy wada może być usunięta w inny sposób bez nadmiernych trudności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne, biorąc pod uwagę w szczególności znaczenie wady i wartość, jaką towary miałyby bez wady, lub

7.5.2. uzupełnić braki.

7.6 Zamiast praw określonych w poprzednim akapicie, Kupujący może żądać uzasadnionego obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, jeżeli:

7.6.1. Sprzedający nie usunął wady zgodnie z prawem i warunkami lub odmówił jej usunięcia,

7.6.2. wada pojawia się wielokrotnie,

7.6.3. wada stanowi istotne naruszenie umowy,

7.6.4. z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znacznych niedogodności dla Kupującego.

7.7 Jeżeli strony postępują w taki sposób, że Sprzedający ma usunąć wadę, usunie ją w rozsądnym terminie po jej wskazaniu, tak aby nie powodować znacznych niedogodności dla Kupującego, biorąc pod uwagę charakter towarów i cel, dla którego Kupujący nabył towary. Jeżeli Kupujący nie przejmie naprawionych towarów w rozsądnym terminie po powiadomieniu go przez Sprzedającego o możliwości przejęcia towarów, Sprzedający będzie uprawniony do opłaty za przechowywanie według zwykłej stawki. 

7.8 Sprzedający przejmie wadliwe towary w celu ich naprawy na własny koszt. Jeżeli wymaga to demontażu towarów, których montaż został przeprowadzony zgodnie z charakterem

i przeznaczeniem towarów przed ujawnieniem się wady, Sprzedający zdemontuje wadliwy element i zmontuje naprawiony lub nowy element lub pokryje jego koszty. 

7.9 Kupujący będzie dochodził praw wynikających z wadliwego wykonania pod adresem siedziby Sprzedającego, pod którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do sprzedanego asortymentu, albo w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający wyda Kupującemu pisemne potwierdzenie wykonania uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy, którego treść zawierać będzie (i) datę wykonania uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy, (ii) przedmiot reklamacji, (iii) wymagany sposób załatwienia reklamacji oraz (iv) dane kontaktowe Kupującego w celu udzielenia informacji dotyczących załatwienia reklamacji.

7.10 Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od odbioru, towary uznaje się za wadliwe w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wady, która wystąpiła w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania.

7.11 Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy. Procedura Reklamacyjna stanowi załącznik do Warunków (Regulaminu).

8. Inne prawa i obowiązki stron

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów (w tym kosztów opakowania i dostawy).

8.2 Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu art. 1820(1)(n) Kodeksu cywilnego.

8.3 Reklamacje konsumenckie rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego help@vilgain.pl. Sprzedający prześle informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

8.4 Właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e‑mail: adr@coi.cz, strona internetowa: https://www.coi.cz/informace‑o‑adr/. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

8.7 Jeśli Sprzedawca publikuje w interfejsie internetowym Sklepu opinie osób trzecich, które korzystały z usług Sprzedawcy, miały doświadczenie ze Sprzedawcą lub zamówiły towary od Sprzedawcy (zwane dalej "opiniami klientów"), Sprzedawca poinformuje w odpowiedni sposób, czy (i) czy i w jaki sposób opinia klienta jest weryfikowana lub (ii) czy jest to płatna opinia klienta. Jeśli informacje te nie zostaną odpowiednio podane w przypadku Opinii Klienta, Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że Opinia Klienta nie została zweryfikowana i nie jest płatną Opinią Klienta.

8.8 Jeśli Kupujący przekaże Sprzedawcy jakiekolwiek informacje dotyczące Towarów lub Sprzedawcy, w szczególności, jeśli Kupujący zdecyduje się opublikować recenzję w Serwisie lub wypełni kwestionariusz satysfakcji, Kupujący niniejszym udziela Sprzedawcy zgody na bezpłatną publikację wszystkich przekazanych informacji, w tym wszelkich obrazów wizualnych lub audiowizualnych, w Serwisie lub na profilach Sprzedawcy w mediach społecznościowych. Publikując lub udostępniając dane, Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie lub inne niezbędne prawa do tych danych lub jest w inny sposób uprawniony do dysponowania nimi w taki sposób, aby ich publikacja na stronie internetowej Sprzedającego lub profilach w mediach społecznościowych nie naruszała praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia recenzji lub treści ankiety satysfakcji z uzasadnionych przyczyn lub nie jest zobowiązany do publikacji danych, w tym wszelkich obrazów wizualnych lub audiowizualnych. Operator nie monitoruje jednak aktywnie treści zamieszczanych przez Kupującego i w związku z tym nie odgrywa aktywnej roli o takim charakterze, aby można było stwierdzić, że zna lub kontroluje treści zamieszczane przez Kupującego.

9. Polityka prywatności/ Ochrona danych osobowych 

9.1 Poniższe warunki są stosowane w celu ochrony danych osobowych Kupującego

10. Dostawa

10.1 Dostawa do Kupującego może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego wskazany na koncie użytkownika Kupującego lub wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

11.3 Umowa kupna, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

11.4 Dane kontaktowe Sprzedającego: adres dostawy Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, adres e‑mail help@vilgain.pl.

W Brnie w dniu 2 maja 2023 r.